• Login

  • Warning: Use of undefined constant BP_REGISTER_SLUG - assumed 'BP_REGISTER_SLUG' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/vhosts/inskola.com/httpdocs/wp-content/themes/wplms-childh-theme/header-transparent.php on line 81
    Sign Up
  • Nema proizvoda u korpi

Uslovi prodaje

Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini (Službene novine Federacije BiH broj 40/10), i Statuta preduzeća “StepByStep” d.o.o. Sarajevo, direktor donosi:

OPĆE USLOVE POSLOVANJA

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.
Općim uslovima poslovanja uređuju se odnosi između “StepByStep” d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Trgovac) te pravnih i fizičkih lica (u daljem tekstu; Kupac) sa kojim Trgovac posluje u okviru svoje registrovane djelatnosti.

Član 2.
Odredbe Opčih uslova poslovanja su sastavni dio ugovora.
Smatra se da Kupac prihvata Opće uslove poslovanja u trenutku zaključivanja ugovora.

II. FORMA UGOVORA

Član 3.
Kad je kupac fizičko lice ugovor se ne zaključuje, a ako dođe do zaključivanja ugovora nije potrebna posebna forma.
Ugovor se sačinjava u pismenoj formi, kada je Kupac pravno lice i ako je obročno plaćanje.

III. CIJENA I PLAĆANJE

Član 4.
Cijene robe i usluga utvrđuje Trgovac u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja cijena, i cijena je jedinstvena za sve potrošače.
Trgovac može posebnom odlukom Direktora odrediti jedinstveni popust za određenu kategoriju kupaca fizičkih lica. Uslovi pod kojima fizičko lice ulazi u određenu kategoriju te način evidencije kupaca unutar kategorije određuju se pomenutom odlukom Direktora.
Izuzetno, ugovorne strane mogu svojim ugovorom utvrditi drugačiju cijenu, kad je Kupac pravno lice, može se odobriti rabat ili povoljniji uslovi plaćanja kod prodaje veće količine robe ili usluga.

Član 5.
Kupac, koji je fizičko lice, dužan je platititi robu u trenutku preuzimanja robe od Trgovca ili izvršiti avansno plaćanje na žiro račun Trgovca.
Plaćanje se vrši u roku do 60 dana od dana prodaje robe, kada je Kupac pravno lice.

Član 6.
Plaćanje robe se vrši isljučivo u konvertibilnim markama (KM).
Kad je Kupac fizičko lice, plaćanje se vrši gotovinom, uplatom na žiro račun Trgovca ili kreditnom karticom.
Kad je Kupac pravno lice, plaćanje se vrši gotovinom, preko žiro računa ili na drugi način određen ugovorom stranaka.

Član 7.
Trgovac se obavezuje Kupcu izdati račun o izvršenom plaćanju, bez obzira da li je fizičko ili pravno lice.

IV. PRODAJA I PREUZIMANJE ROBE

Član 8.
Prodaja robe se vrši u sjedištu Trgovca u trenutku plaćanja, kad je Kupac fizičko lice. Prodaja robe i usluga vrši se i putem interneta bez obzira da li je u pitanju fizičko ili pravno lice.
Prodaja robe se vrši na način predviđen ugovorom stranaka, kada je Kupac pravno lice.
Trgovac je izvršio obavezu prodaje robe Kupcu kada mu robu uruči ili preda ispravu kojom se roba može preuzeti.

Član 9.
Kupac u zakašnjenju je dužan nadoknaditi Trgovcu sve troškove nastale zbog Kupčevog zakašnjenja, kao i pripadajuću zakonsku kamatu.

Član 10.
Do predaje stvari Kupcu rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari snosi Trgovac, a s predajom stvari rizik prelazi na Kupca.
Rizik ne prelazi na Kupca ako je on zbog nekog nedostatka predane stvari raskinuo ugovor ili tražio zamjenu stvari.

Član 11.
Ako predaja robe nije izvršena zbog Kupčevog zakašnjenja, rizik prelazi na Kupca u trenutku kad je došao u zakašnjenje.

Član 12.
Rizik prelazi na Kupca u zakašnjenju, ako je Kupac izdvojio proizvode očito namjenjene za izvršenje prodaje i o tome odaslao obavijest Kupcu.

Član 13.
Članovi 9., 10., 11. i 12. se primjenjuju samo na ugovore sa Kupcima koji su pravna lica.

V. NEDOSTATCI PROIZVODA

Član 14.
U slučaju nedostataka na proizvodu, Trgovac se obavezuje na zahtjev i po izboru Kupca:
a) zamjeniti proizvod sa nedostatkom drugim istovjetnim novim ispravnim proizvodom,
b) vratiti plaćeni iznos i nadoknaditi stvarne razumne troškove vraćanja proizvoda sa nedostatkom ili
c) ukloniti nedostatak na proizvodu o svom trošku.

Član 15.
Kupac je u trenutku predaje dužan pregledati robu.
Preuzimanjem robe Kupac potvrđuje da je roba bez materijalnih nedostataka.

Član 16.
Trgovac odgovara i za pravne nedostatke prodane robe i dužan je štititi Kupca od prava i zahtjeva trećih lica kojima bi njegovo pravo bilo isključeno ili suženo.

VI. RASKID UGOVORA ZBOG NEISPUNJAVANJA

Član 17.
Kada Kupac, koji je fizičko lice ne izvrši svoju obavezu, Trgovac ima pravo:
a) zahtjevati ispunjenje obaveze i
b) raskinuti ugovor.
U slučaju raskida ugovora, Kupac je obavezan vratiti primljenu robu.

Član 18.
Kada Kupac, koji je pravno lice, ne izvrši svoju obavezu Trgovac ima pravo:
a) zahtjevati ispunjenje obaveze i
b) odrediti naknadni rok za ispunjenje obaveze ili
c) raskinuti ugovor.

Član 19.
Trgovac ima pravo raskinuti ugovor sa Kupcom kada:
a) Kupac ne izvrši svoju ugovorenu obavezu u predviđenom roku,
b) Kupac ne izvrši svoju obavezu ni u naknadnom roku ili
c) prije isteka roka za ispunjenje obaveze je očito da Kupac neće ispuniti svoju obavezu iz ugovora
Trgovac može raskinuti ugovor sa Kupcem bez ostavljanja Kupcu naknadnog roka za ispunjenje ako iz Kupčevog držanja proizilazi da on svoju obavezu neće izvršiti ni u naknadnom roku.

Član 20.
U slučaju raskida ugovora Trgovac ima pravo zahtjevati od Kupca:
a) povrat datog,
b) naknadu za koristi koje je Kupac u međuvremenu imao od onog što je zbog raskida ugovora dužan nadoknaditi i
c) eventualnu štetu koju je pretrpio zbog Kupčevog neispunjenja obaveze.

Član 21.
Kada raskida ugovor zbog Kupčevog neispunjenja, Trgovac će bez odlaganja o tome obavijestiti Kupca.

Član 22.
Članovi 18., 19., 20. i 21. primjenjuju se samo na ugovore na Kupcima koji su pravna lica.

Član 23.
Ugovor se ne može raskinuti zbog neznatnog ispunjenja obaveze.

VII. RASKID ILI IZMJENA UGOVORA ZBOG PROMJENJENIH OKOLNOSTI

Član 24.
Ako nakon sklapanja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariri svrha ugovora, a u jednom i u drugom slučaju u toj mjeri da je očito da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi po općem mišljenju bilo nepravično održati ga na snazi takav kakav je, strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odnosno strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariri svrhu ugovora može zahtjevati da se ugovor raskine.

Član 25.
Raskid ugovora ne može se zahtjevati ako je strana koja se poziva promjenjene okolnosti bila dužna u vrijeme sklapanja ugovora uzeti u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.

Član 26.
Strana koja zahtjeva raskid ugovora ne može se pozivati na promjenjene okolnosti koje su nastupile nakon isteka roka određenog za ispunjenje njezine obaveze.

Član 27.
Ugovor se neće raskinuti ako druga strana ponudi ili pristane da se odgovarajući uslovi ugovora pravično izmjene.

VIII. NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA

Član 28.
Kada je ispunjenje ugovorne obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji nije odgovorna ni jedna ni druga strana, gasi se obaveza druge strane.
Ako je druga strana nešto ispunila od svoje obaveze, može zahtjevati vraćanje po pravilima o vraćanju stečenog bez osnova.
Druga strana može raskinuti ugovor ako djelimično ispunjenje ne odgovara njezinim potrebama.

Član 29.
Kad je ispunjenje obaveze jedne strane postalo nemoguće zbog događaja za koji odgovara druga strana, njezina se obaveza gasi, a ona zadržava svoje potraživanje prema drugoj strani, s tim što se smanjuje za onoliko koliko je mogla imati koristi od oslobođenja od vlastite odgovornosti.
Osim toga ona je dužna ustupiti drugoj strani sva prava koja bi imala prema trećim osobama u vezi sa predmetom svoje obavezečije je ispunjenje postalo nemoguće.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 30.
Sva pitanja koja nisu regulisana Općim uslovima poslovanja se reguliraju:
a) ugovorom stranaka i
b) zakonom koji regulira predmetna pitanja.

Član 31.
U slučaju ne saglasnosti između odredbi Općih uslova poslovanja i zaključenih ugovora, primjenjuju se ove posljednje.

Član 32.
Opći uslovi poslovanja će se objaviti na način dostupan Kupcu u sjedištu Trgovca te na internet stranici putem koje Trgovac vrši prodaju roba i usluga.

Član 33.
U slučaju spora u vezi tumačenja, primjene, pravdanja, trajanja, pravovaljanosti ili posljedica Općih uslova poslovanja ugovorne strane će pokušati spor riješiti mirnim putem.
U suprotnom, nadležan je sud u Sarajevu.

Član 34.
Opći uslovi poslovanja se primjenjuju od dana objavljivanja.

Broj: 010/2022-PRAV

U Sarajevu, 22.09.2022. godine

Na osnovu člana 11. stav 6. Zakona o unutrašnjoj trgovini, uprava društva utvrđuje sljedeća:

PRAVILA O USLOVIMA PRODAJE

1. CIJENA:
Cijene su maloprodajne sa ukalkulisanim PDV-om.

2. NAČIN PLAĆANJA:
Plaćanje kupljene robe i usluga možete izvršiti:
1. GOTOVINOM U DOMAĆOJ VALUTI (KM)
2. VIRMANOM
3. BANKOVNOM KARTICOM

3. ISPORUKA:
Isporuku kupljene robe vršimo slanjem redovnom ili brzom poštom na adresu kupca.
Kupljenu robu kupac može preuzeti u sjedištu StepByStep d.o.o.

4. BONIFIKACIJE:
Za kupce članove/članice Zajednice Inovativnih Nastavnika odobravamo popuste u visini 20% maloprodajne cijene.
Osnov za ostvarenje navedenog popusta je članska kartica Zajedice Inovativnih Nastavnika.
Za pravna lica odobravamo rabat od 10% do 30% kod prodaje veće količine robe ili usluga.

Broj: 011/2022-PRAV
U Sarajevu, 22.09.2022. godine

Izvadak iz ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI (“Službeni glasnik BiH”, br. 25/2006 i 88/2015)

X – PRODAJA NA OSNOVU UGOVORA NA DALjINU

Član 42.
(1) Ugovor o prodaji na daljinu je svaki ugovor koji se odnosi na prodaju proizvoda ili usluga, organizovanu od trgovca putem nekog sredstva za prodaju na daljinu, a zaključuje se između trgovca i potrošača. Do konačnog zaključenja ugovora koristi se jedno ili više sredstava za komunikaciju na daljinu.
(2) Sredstva za komunikaciju na daljinu u smislu ovog Zakona su sva sredstva koja bez stvarnog fizičkog prisustva trgovca i potrošača mogu biti korišćena za zaključivanje ugovora dviju strana (štampani materijal, pisma, štampana reklamna poruka sa narudžbenicom, katalog, telefon, videofon-telefon sa zaslonom, telefaks, radio, televizija, kablovska televizija, elektronska pošta
i dr.).

Član 43.
Odredbe o zaštiti potrošača u ugovorima o prodaji na daljinu ne odnose se na ugovore zaključene putem prodajnih automata ili na automatizovanim prodajnim mjestima, ugovore koji se odnose na nekretnine, osim ugovora o najmu, i ugovore zaključene na licitacijama.

Član 44.
(1) Prije zaključenja ugovora na daljinu trgovac je dužan da putem sredstva za komunikaciju na daljinu obavijesti potrošača o:
a) imenu, matičnom broju i punoj adresi trgovca i dobavljača, poreskom broju, brojevima telefona i faksa te e-mail adresi ako postoji;
b) imenu proizvoda ili usluge, imenu pod kojim se proizvod prodaje;
c) glavnim osobinama i upotrebnim vrijednostima proizvoda, odnosno usluge;
d) cijeni i svim dodatim troškovima za potrošača, uključujući sve poreze;
e) bilo kojim ostalim troškovima uključujući i troškove isporuke; 
f) načinu plaćanja, te načinu i predviđenom roku isporuke proizvoda ili pružanja usluge;
g) uslovima za ispunjenje i raskid ugovora;
h) podatke o garancijama i uslugama poslije prodaje (servisiranje i prodaja rezervnih dijelova za vrijeme i poslije garantnog roka i dr.);
i) pravu i roku za odustajanje od ugovora, osim u slučajevima iz člana 48. ovog Zakona;
j) periodu (opciji) za koji vrijedi ponuda ili cijena;
k) najkraćem roku trajanja ugovora, ako se radi o neprekinutoj ili redovnoj ponavljajućoj zaštiti;
l) sudskoj nadležnosti i primjeni određenog materijalnog prava u slučaju spora.
(2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana treba da bude jednoznačno, jasno, lako razumljivo, prilagođeno sredstvu za komunikaciju na daljinu, uz poštovanje dobre vjere u trgovini, dobrih poslovnih običaja i principa koja uređuju zaštitu maloljetnika i drugih lica koja nisu ovlašćena za davanje pristanka na kupovinu.
(3) Prilikom prodaje na daljinu putem sredstava za komunikaciju na daljinu, na početku svake komunikacije trgovac treba da saopšti svoj identitet i jasnu trgovačku namjeru.

Član 45.
(1) Za vrijeme ugovaranja, a najkasnije prije isporuke, potrošač treba da dobije obavještenje u pisanoj ili drugoj trajnoj formi sa svim podacima iz člana 44. ovog Zakona.
(2) Neposredno nakon otpreme proizvoda, trgovac je dužan da na prikladan način obavijesti potrošača o vremenu i načinu otpreme.

Član 46.
Obavještenje iz čl. 44. i 45. ovog Zakona treba da sadržava obavezu trgovca da podatke o potrošaču neće saopštiti trećoj strani, niti strani koja kao pravno ili fizičko lice djeluje unutar iste grupe preduzeća (koncern) kojoj pripada trgovac, osim ako to potrošač odobri trgovcu u pisanoj formi.

Član 47.
(1) Potrošač ima pravo da bez troškova i bez obrazloženja odustane od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja, potrošač nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.
(2) Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.
(3) Kod usluga rok za odustajanje počinje teći od dana zaključenja ugovora.
(4) Ako trgovac potrošaču nije dostavio obavještenje iz člana 44. ovog Zakona, rok za vraćanje traje tri mjeseca, i to:
a) kada se radi o proizvodu – od dana kada ga je potrošač primio;
b) kada se radi o usluzi – od dana zaključenja ugovora.
(5) Ako trgovac potrošaču dostavi obavještenje iz člana 44. ovog Zakona u roku od tri mjeseca, rok za vraćanje od 15 dana iz stava (1) ovog člana počinje teći od dana prijema pisanog obavještenja.
(6) Kada potrošač odustane od ugovora o prodaji na daljinu, trgovac je dužan da mu bez odgađanja vrati plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio pisano obavještenje od potrošača.
(7) Ako trgovac ne vrati plaćeni iznos, dužan je da, osim cijene, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama, plati i dodatih 10 % iznosa za svakih 30 dana kašnjenja.

Član 48.
(1) Ako se strane nisu drugačije dogovorile, potrošač ne može odustati od prava na raskid ugovora iz člana 47. ovog Zakona u vezi sa ugovorima:
a) o pružanju usluga – ako je uz njihov pristanak počeo da radi prije nego što je istekao rok od 15 dana za odustajanje iz člana 47. ovog Zakona;
b) o uslugama igara na sreću;
c) o prodaji robe ili usluga – ako cijena proizvoda ili usluga zavisi od promjena na finansijskom tržištu na koje potrošač ne može uticati;
d) o prodaji robe – kada je potrošač dao ličnu pisanu narudžbu ili specifikaciju za proizvod;
e) o prodaji robe kada se proizvod zbog njegove prirode ne može vratiti;
f) kod isporuke audio i video-snimaka ili računarskog uputstva koje je potrošač upotrijebio;
g) kod isporuke štampe, periodike i časopisa.
(2) Ako trgovac ugovorom o prodaji na daljinu obezbjeđuje potrošaču kredit sam ili putem trećeg lica, ne može, u slučaju odustajanja od ugovora, zahtijevati zatezne kamate ili druge troškove raskida ugovora o kreditu kada potrošač koristi svoje pravo na raskid iz člana 47. ovog Zakona.
(3) Ako je došlo do prevare u upotrebi platne kartice u vezi sa ugovorom na daljinu, potrošač ima pravo na povrat cjelokupnih sredstava u novcu ili na platnu karticu.

Član 49.
(1) Trgovac treba da isporuči proizvod ili da pruži uslugu u roku od 15 dana od dana kada mu je potrošač poslao narudžbu.
(2) Kada trgovac ne izvrši svoju obavezu isporuke naručene robe ili usluge zbog toga što je nema ili mu nije na raspolaganju, potrošač mora da bude informisan o tome i mora mu se izvršiti povrat bilo koje sume novca koju je uplatio što prije je to moguće, a u bilo kojem slučaju u roku od 15 dana od dana kad je primio informaciju o nemogućnosti isporuke.

Član 50.
(1) Zabranjuje se isporuka potrošaču proizvoda ili usluga koje nije naručio, ako takva isporuka zahtijeva plaćanje.
(2) Potrošač koji primi proizvod ili uslugu koje nije naručio ima pravo da ih zadrži bez obaveze da plati ili obavijesti trgovca o tome. Njegova ćutnja se ne može smatrati pristankom na ugovor.

Član 51.
Bez prethodnog pristanka potrošača, trgovac ne smije prema potrošaču da upotrijebi pojedinačna sredstva za komunikaciju na daljinu (telefon, telefaks, elektronsku poštu i dr.).

Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram