BORIS PETROVIĆ

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Svako dijete, bez obzira na geografski položaj svog mjesta, materijalni status roditelja ili neki treći faktor, ima pravo na kvalitetno obrazovanje. Djeca iz ruralnih i slabo razvijenih sredina nerijetko su diskriminisana u pogledu kvaliteta kako vaspitno-obrazovnog rada, tako i materijalno-tehničkih uslova i opremljenosti samih školskih objekata. Kvalitetno obrazovanje je neodvojivo od kulture, koja treba i treba da se konzumira od najranijeg uzrasta, kako bismo stvorili generaciju djece spremne da se uhvate u koštac sa izazovima novog vremena. Ono što je bilo nezamjenjivo u nastavi devetnaestog i dvadesetog vijeka ne mora biti nužno preslikano i danas. Iz tog razloga potrebno je pristupiti većoj digitalizaciji izvođenja same nastave. Virus korona nas je naučio da mormo biti fleksibilni u kriznim situacijama. Hajde da tu fleksibilnost prigrlimo i onda kada je sve dobro i ostvarimo puni potencijal svakog djeteta.

KRATAK OPIS PRAKSE:
S obzirom da sam zaposlen u jednoj od najmanjih područnih škola u Banjoj Luci, te da ista broji samo dvanaest učenika, raspoređenih u četiri razreda (dvije kombinacije) odlučio sam da uključim sve učenike u ovaj projekat. Svjedoci smo da su tokom pandemije zabranjena posjeta kulturnim i ostalim institucijama, s tim u vezi, odlučio sam da svu kulturu grada Banjaluka preselim u malu učionicu sela Ljubačevo. Praksa se ogledala u upoznavanju kulturnih institucija grada Banja Luka (Banski dvor, Muzej Savremene umjetnosti, Muzej Republike Srpske, Narodno i Dječije pozorište, vjerske institucije...) Aktivnosti na praksi obično su realizovane kroz istorijat, pregled građe, virtualne ture, izradi samostalnih radova učenika, ilustracije i planove za posjetu nakon završetka virusa korona.

Priprema: Kultura na selu u vrijeme pandemije

Pogledaj praksu
27 Januara, 2022
Copyright © 2023 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Instagram

Molim unesite e-mail adresu: