Zijad Hasić

Nastavnik likovne kulture

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Uprkos napretku kroz koje je društvo prošlo tokom zadnjih 40 godina čini mi se da je školstvo pretrpjelo namanje promjena. Neovisno o inovacijama i pokušajima da se školska praksa promijeni, pojedini aspekti ostaju isti. Svako dijete želi da je važno, zato omogućimo mu to kroz vannastavne aktivnosti. Svojim stečenim znanjem,ljubavlju prema pozivu i angažovanošću na raznim aktivnostima želim potaknuti kreativnost i kreativno istraživanje kod učenika, a ujedno proširiti svoje spoznaje o učeničkim mogućnostima,majući u vidu da je kreativnost osnovna potreba čovjeka u njegovom duhovnom zadovoljstvu. Iako živimo uvremenu vizuelnih komunikacija i medija jasno je da je svijest o likovnoj kulturi na niskoj grani,jedan čas sedmično nam govori o tome. U zemljama EU broj časova sedmično se kreće od dva do četiri. Kako možemo očekivati da će djeca vizualni jezik savladati za jedan čas, a za učenje stranog jezika potrebno im je 3 časa. Postoji mnogo načina da se integrira likovna kultura kroz sve predmete. Mnogo je tema iz likovne kulture povezano sa matematikom (linije, oblici, ravnoteža, simetrija, odnosi veličina, mjerenje, linearna perspektiva...). Umjetnost, kao ilustracija, može privući učenike čitanju i pomoći pri pamćenju informacija. Likovni rad može katkad poslužiti kao način procjene razumijevanja pročitanog, jer učenici na temelju književnog predloška stvaraju u mašti vizualne slike koje transferiraju u ilustraciju. Likovni jezik je također bitan i u digitalnom svijetu kako bismo vizualno predočili ideje na računaru, a i obrnuto. Upotreba računara u nastavi likovne umjetnosti može imati pozitivan utjecaj na razvoj likovne kreativnosti. Sve su velike kulture ljudi koristile umjetnost pa historičari kroz umjetnost dolaze do ključnih informacija o prošlosti ljudskog roda.

-Ne mislim da ću sam kroz likovne radionice i vannastavne aktivnosti promijeniti stanje, ali svaka od njih je prilika da se djeca i roditelji uključe kako bi se stvar popularizirala.

Kratki opis prakse:

U školi svakodnevno pričamo o nadarenoj djeci sa izuzetnimsposobnostima u određenim vještinama,međutim malo im pružamo prilika da tu nadarenost podignu na viši nivo shodno njihovim potrebama i mogućnostima. Kod takve djece kroz njihovu aktivnost na određenim poljima javlja se jak osjećaj i ljubav za rad koji žele kada odrastu. Važnu ulogu u tome imaju nastavnici i roditelji .Kroz likovnu sekciju otkrivamo i njegujemo sklonosti za likovni jezik kod nadarene i manje nadarene djece. Obogaćujemo njihove kreativne,intelektualne i psihofizičke sposobnosti.Upotrebom različitih materijala koji nisu predviđeni kroz predmet likovne kulture, te površina za likovno izražavanje.

-Uređenje školskog prostora
-Organizovanje posjeta i učešća na Kids festivalima
-Organizovanje likovnih kolonija (radionica) organizovanje likovnih izložbi otvorenih za javnost

Priprema: Inovacije u planiranju vannastavnih aktivnosti „Umjetnost bez granica“ - Likovna kolonija

21 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku