Sanela Mulaosmanović


Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U suradnji sa: Amina Delić-Zimić, Amela Ahmethodžić i Naida Gadžo

Umjetnost i kreativnost je sve što nas okružuje – to je naš moto i učenike u ranijem uzrastu (kod učiteljice) upućujemo upravo na to savjetujući, uvodeći boju, liniju, slobodu izražavanja još od šestogodišnjeg uzrasta. Umjetnost i crtanje je protkano kroz jezik, matematiku, prirodu, priču, pokret, bojenje, muziku, igru, pletenje, mjerenje, krojenje, friziranje, ljepši izgled – dakle sve što učenike inspiriše i upućuje u spoznaju života. Još ako ima učitelje koji će ga uputiti, analizirati mu crtež psihološki, oslobađajući ga od svih zapreka, tek takvo dijete će biti sretno I zadovoljno u školskom okruženju. Stoga je veoma važno da s ljubavlju pristupaju umjetnosti, art-u I svim elementima likovnog izražavanja I stvaranja njenim kreativnim elementima i na taj način ih neosjetno usvajaju I oslobađaju se napetosti I stege unutar sebe izazvane ovolikim školskim predmetima, opterećenošću životnim prilika I unitarnjim stanjima koje prepoznaje kvalitetan učitelj. Na početku svaki učitelj treba inspirativno osmišljavati časove likovnog odgoja, dijelove časova ostalih nastavnih predmeta (gdje se učenik može likovno izraziti) i pobuditi interes za usvajanje linija I boja. Učeniku treba dati pozitivno umjetničko okruženje, stalni poticaj, stalna motivacije za dalje...Posebno ako učenik ima određene teškoće u likovnom izrazu, moramo osmisliti interesantne načine pristupa crtežu, dati mu sigurnost I osloboditi ga u korištenju boja. Motivira nas isključivo uspjeh naših učenika, razmišljanje o likovnom izrazui, spremnost da bojom, oblikom, instrumentom, skokom shvate ovaj sadržaj. Primjena fraktala u umjetnosti i psihologiji dala je ogromne rezultate u pomoći djeci i odraslima.

KRATAK OPIS PRAKSE
Pojam “fractal- fraktalnost” pripada oblasti matematike. Autor termina je matematičar Benua Mandelbrot. Crtanje fraktalnog crteža je prije svega sredstvo neverbalne komunikacije, i zato je izuzetno korisno kod onih koji nedovoljno dobro barataju riječima ili imaju teskoće da se jasno izraze. Ovaj način kreativnog izražavanja je moćno sredstvo za zbližavanje djece, što je naročito važno u situacijama gdje postoje problemi u uspostavljanju kontakata. Fraktalni crtež smo koristili na časovima likovne kulture i sekcije jer je objektivna potvrda raspoloženja i misli osobe koja ga crta, što nam daje mogućnost da ga koristimo u procjeni njenog stanja. Fraktalni metod je sredstvo samoizražavanja, stvara atmosferu povjerenja, strpljenja i okrenutosti ka čovjekovom unutrašnjem biću. Crtanje je jedan od načina izražavanja, kao što je to ples ili muzika. Za crtanje fraktala nije potreban nikakav crtački talenat ili umijeće. Metod je namenjen svima, koji mogu da drže olovku u ruci - kako odraslima, tako i djeci. Crtanje fraktala doprinosi očuvanju vitalnosti naših mentalnih funkcija - sam ljudski mozak je fraktalan. Crtanjem fraktala mi treniramo finu motoriku što istovremeno utiče na razvoj kognitivnih funkcija. Iskustva crtanja fraktala govore o: smanjenju stresa, povećanju vitalne energije, oslobađanju kreativnog potencijala, većoj potrebi za stvaranjem i radom, usklađivanju porodničnih odnosa, poboljšanju zdravlja.

Priprema: Primjena fraktalnog crteža kao art terapije i uspješnosti u likovnom stvaralaštvu učenika

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku