Ognjenka Mikavica

Ogdajateljica

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U svom radu polazim od svakog pojedinog djeteta i njegovih individualnih potencijala. Međutim, veoma mi je bitno da ostvarim grupnu povezanost, da kod djece razvijam zajedničku odgovornost. Pratim napredak svakog djeteta u odnosu na samog sebe, ne u odnosu na druge. Motivišu me rezultati primjene drugačijih pristupa. Inspiraciju nalazim u muzici, koju veoma često koristim kao sredstvo u svim oblastima. Smatram da svako dijete osjeća muziku, ona ga inspiriše na pokret. Djeca intuitivno osjete šta muzika “govori” i ona ih podstiče da taj doživljaj saopšte tijelom. Vjerujem da je umjetnost jedan od najviših oblika duhovne nadogradnje i da se na predškolskom uzrastu ispoljava u najčišćem obliku

KRATAK OPIS PRAKSE
Plesno – muzički program nastao je u prilikom istraživanja koji je autorice ove inovativne prakse provela u okviru magistarskog rada na temu „Ples i muzika kao faktori razvoja motoričkih sposobnosti djece predškolskog uzrasta“. Tokom realizacije Programa pokazalo se da je ples takav sadržaj kroz koji se integrišu sve odgojno obrazovne oblasti, te da je primjenjiv na različitim svečanostima gdje djeca razvijaju samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi. Pored zadataka predviđenih Primarnim Programom tjelesnog odgoja, kroz sadržaje muzičko – plesnog programa realizirane su aktivnosti koje djecu vode ka: upoznavanju mogućnosti svoga tijela kao instrumenta izražavanja, razvijanju osjećaja za ritam i pokret, razvijanju sposobnosti stvaralačkog izražavanja emocija putem pokreta i dr.

Priprema: Inovativna praksa

Preuzmi pripremu
Juli 24, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by Tingea. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku