Nerminka Pirkić

Dipl.ing.mašinstva

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Radeći kao inženjer na održavanju po završetku studija shvatila sam da je teorija jedno, a praksa drugo te da se puno treba raditi na praktičnoj primjeni znanja.Znači treba vezati teoriju i praksu , što danas tražim i od mojih učenika, a posebno od tehničara. Pokušavam da ih naučim da logično razmišljaju, vezuju šeme, procese rada, razne formule i da koriste maštu kako bi dali što kreativnije rezultate. Znam da učenicima ne mogu dati talenat, ali na ovakav način im pomažem da izvježbaju oko, uho i svoj način razmišljanja što je bitno za tehničarsku i inžinjersku praksu. Potičem ih da razviju svoju koncentraciju, kompetencije i da budu istrajni u razvoju sopstvene kreativnosti. Rad sa učenicima, tj. mladim ljudima me inspiriše pa posebnu pažnju pridajem odgojnoj komponenti. Cilj mi je da budu dobri ljudi i građani svoje domovine. S obzirom da sam spremna na promjene i izazove to u nastavi koristim nove tehnologije i metode, a o tome dosta učim i od svojih učenika I mlađih kolega.

Od 2003.god. do 2006.god.naša škola je bila uključena u PROJEKAT stručnog osposobljavanja ,,Obrazovanje za mir“ („Education for peace“ - EFP) koji je vodio Institut za Balkan,a među profesorima učesnicima sam bila i ja. Ovaj Projekat mi je pomogao da promijenim svoj pogled na svijet i način razmišljanja. Pomogao mi je da principe mira primjenjujem u nastavnim i vannastavnim aktivnostima potičući svoju kreativnost i kreativnost učenika a slijedeći uvijek princip JEDINSTVO RAZLIČITOSTI! Moja vizija je omogućiti svim učenicima u sigurnom okruženju potrebna iskustva i znanja za dalje školovanje, kreativno razrađivanje ideja i provođenje istih u djelo, uključivanje u zajednicu i svijet rada i mira. Misija mi je je sigurna i kvalitetna škola povezana sa životom gdje se nesuglasice rješavaju mirnim putem uz međusobno uvažavanje i poštivanje svih sudionika obrazovnog procesa. Projekat EFP je zvanično odobren od Ministarstva vanjskih poslova BiH,OHR-a,OSC-a ,Pedagoških zavoda izavršen je podjelom CERTIFIKATA koji posjedujem i ja.

Iako je projekat zvanično završen njegova implementacija se veoma uspješno i dalje nastavlja u našoj školi kroz rad sekcije,,Obrazovanje za mir“ koju vodim ja. Učenici na kreativan način, recitalom, plesom, prezentacijama, izradom zidnih panoa, diskusijama, radionicama,debatama, istraživačkim-inovativnim projektima i učešćem na nagradnim konkursima i manifestacijama škole pokazuju svoj način djelovanja za mir. Sekcija obrađuje razne teme: kultura, umjetnost, obrazovanje, demokratija,ljudska prava,nauka i mir,nenasilno rješavanje sukoba,različitost! Učenici ove sekcije veoma aktivno učestvuju u kulturnom programu škole i lokalne zajednice afirmišući školu i mir! Pored certifikata Obrazovanje zamir posjedujem i certifikat „Trgovina ženama i djecom“ te „Obrazovanje za društvenu pravdu“ a što vješto koristim i kroz rad sekcije Obrazovanje za mir, organizujući razne radionice i debate uz saradnju sa Vijećem učenika i lokalnom zajednicom.Veliki broj učenika je prošao kroz rad ove sekcije i nadamse da će i dalje biti spremni za kreativnost i stvaranje bolje budućnosti za sve nas.

KRATAK OPIS PRAKSE
Pod vođstvom sekcije Obrazovanje za mir organizovano je i održano niz akcija za mir te projekata kojima sam bila idejni vođa uz angažovanje svih učenika, uposlenika, profesora i lokalne zajednice sa ciljem stvaranja kulture mira, kulture dijaloga i međusobnog uvažavanja. Neki od projekata na kojima sam učestvovala, bila voditelj i nagrađena sa učenicima: DOSTA - ! ,,Oslobodite se predrasuda, upoznajte Rome“, kampanju je provodilo Vijeće Evrope i Evropska komisija u zemljama Balkana, BH Telecom Iz njedara BiH, te „BIH u Evropi, Evropa u BiH“, Mladi i naslijeđe, EUFOR „Ljepota različitosti“, Opremanje kabineta mašinstva informacionim tehnologijama, EKO-koraci, Nove tehnologije – Gene Haas, šk. 2013./2014.

Voditelj INOVACIJE/PROJEKTA na nivou škole ,,Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“ (prva faza),šk.2014./2015. voditelj INOVACIJE/PROJEKTA ,,Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“ (druga faza), Šk.2015/16 – voditelj projekta –prezentovanje projekta ,,Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje“ pod motom „Upalimo svjetlo u BiH“, šk.2016/17. voditelj projekta/inovacije prema GP škole „Kultura i običaji naroda i nacionalnih manjina u BiH“( Moto: Upoznaj sebe i komšiju, pomozi drugu).Projekat „Kultura i običaji naroda i nacionalnih manjina u BiH“( Moto: Upoznaj sebe i komšiju, pomozi drugu) je implementiran prošle školske godine a prezentovan za Dan škole u aprilu mjesecu 2017.godine i njega ću predstaviti sa zadovoljstvom jer su nosioci projekta svi Aktivi škole sa svojim sekcijama i učenicima.Izrada,tj planiranje projekta i aktivnosti ,zaduženja za druge aktive i sekcije nije baš jednostavno uraditi jer sve treba objediniti i stvoriti zajedničku sliku. Zato je veliko zadovoljstvo kada krene implementacija sarađivati sa svim profesorima i učenicima, kada vidim kako koriste maštu i kreativnost u stvaranju našeg zajedničkog cilja.

Priprema: Projekat „Kultura i običaji naroda i nacionalnih manjina u BiH“ Moto: Upoznaj sebe i komšiju,pomozi drugu!

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku