Ljubica Božunović

Diplomirani pedagog

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Svako dijete dolazi na svijet kao prazna ploča po kojima ispisujemo sve ono za šta smatramo da će mu kasnije u životu donjeti dobro. To je sredina u kojoj dijete boravi, porodica i institucija-vrtić. Najvažnije je da se djetetu posvetimo kao individui koja je jedinstvena, da djecu ne upoređujemo jednu sa drugima i da ih podstičemo da se razvijaju do svog ličnog maksimuma. Moja pedagoška uvijerenja zasnivaju se da period formiranja dječije ličnosti treba da počne u najranijem periodu kada je oblikovanje ličnosti najizraženije, a to je period do šeste godine života. Takođe, smatram da je tom “oblikovanju“ najvažnija roditeljska i institucionalna saradnja koja će podsticati dijete da se razvija prema svom interesovanju, željama i mogućnostima. Dijete treba da bude aktivni subjekat u svom sopstevnom razvoju, usmjeravan od strane odraslog a ne kao objekat koji će biti vođen. Dijete treba da posmatramo kao centar sa svim njegovim razvojnim mogućnostima te da mu pružimo potrebnu pomoć i podršku u učenju, stvaranju i razvijanju. Moj najveći uspjeh i nagrada u radu jeste dječiji osmijeh.

Kratki opis prakse:

Priručnik za roditelje predškolske djece “Moje dijete i ja“- priručnik za roditelje čija su djeca polaznici vrtića. Namjenjenje edukaciji roditelja o upisu djeteta u predškolsku ustanovu, adaptaciju djece, socijalizaciju, emocije djece, pripremu za školu, razvoj govora. Kroz priručnik su obuhvaćeni svi aspekti dječijeg razvoja i pripreme djece za boravak u vrtiću i pripremu za školu. “Pitaj me - pitaj“ KUTIJA - društvena igra koja je namjenjena za razvoj pažnje, koncentracije, razvoj govora. Prati programske aktivnosti u vrtiću a namjenjena je evaluaciji naučenog kroz igru u slobodno vrijeme. “Čitaj mi da te slušam i govorim“- tekstovi namjenjeni za razvoj govora i bogaćenja fonda riječi, te razvoj kreativnog mišljenja i stvaralaštva kod djece predškolskog uzrasta.

Priprema: Priručnik za roditelje predškolske djece - “Moje dijete i ja“; “Pitaj me-pitaj“ KUTIJA - igračka za rad sa djecom u cijeloj grupi - slobodno vrijeme sa roditeljima; “Čitaj mi da te slušam i govorim“- set zbirki tekstova za razvoj govora, pažnje i podsticanje djece na razmišljanje.

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku