Dragana Arsić

Profesor razredne nastave

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

U svakodnevnom radu sa djecom nastojim da motivišem djecu na rad. Ja sam uvjerenja da kada su djeca dovoljno motivisana učenje i djelotvornost dostižu do neslućenih visina. Takođe, smatram da učenike motiviše na rad samo nastava koja se izvodi na zabavan i interesantan način. Vodeći se tom idejom moja nastavna praksa se sastoji od učenja kroz igru, kreativnost i praktičan rad kako bi se djeca osamostalila i naučila raznovrsnim životnim vještinama koje su kamen temeljac za cjeloživotno učenje.

Osnovni principi na kojima se zasniva moj rad su: dominacije igre, neusiljeno saznavanje i razvoj kognitivnih sposobnosti, razvoj govora i socijalno emocionalno sazrijevanje tokom aktivnosti, učenje u stalnom dodiru sa različitim prirodnim i didaktičkim materijalima i iskustvima, iskustvima stečenim posmatranjem uz aktivan odnos u igri, učenje kroz praktičan rad.

Inspiraciju za rad nalazim u svakodnevnim životnim aktivnostima, a moja težnja je da djecu učim pravim životnim vrijednostima, da kod njih razvijam cjelovit razvoj svih potencijala do ličnog maksimuma uvažavajući inividualnost i urođene sklonosti u svakom od aspekata razvoja (intelektualnom, socijalno-emocionalnom i fizičkom razvoju, razvoju govora, izražavanja, stvaranja i komunikacijskih sposobnosti) kroz neposredno iskustvo, igru i igrolike aktivnosti, kreativnost i praktičan rad bez prisile i nametanja, u posebnoj radnoj sredini, opuštenoj i neusiljenoj atmosferi.

Moj moto: Ljubav prema djeci i profesiji kao i strpljenje u radu sa njima su moja vodilja, a kreativnost moja nasušna potreba.

KRATAK OPIS PRAKSE
U nastavnoj praksi koju želim predstaviti i koju sam realizovala u prethodnom periodu, akcenat sam stavila na razvoj neophodnih životnih vještina kod učenika, tj. njihovo osamostaljivanje i sposobnost snalaženja u različitim životnim situacijama.

Za vrijeme sprovođenja ove prakse učenici su imali priliku učestvovati u raznovrsnim aktivnostima koje omogućavaju njihovo osamostaljivanje, sticanje znanja i vještina koje su im potrebne u svakodnevnom životu kroz praktičan rad i igru, upoznavanje lokalne sredine, upoznavanje sa radom ustanova, razvijanje komunikacijskih vještina. Da bi se učenici upoznali sa lokalnom sredinom i ustanovama koje se u njoj nalaze tokom cijele školske godine smo odlazili u organizovane posjete ustanovama, upoznali se sa njihovim radom, mogućnostima i ciljevima. Realizovan je i veliki broj aktivnosti koje su imale uticaj na razvoj zdravih stilova života (ishrana i fizička aktivnost).

Aktivnosti opisane prakse su realizovane na različitm lokalitetima, od učionice, školskog dvorišta, školske kuhinje i fiskulturne sale, pa do različitih lokaliteta u lokalnoj sredini, prije svega u velikom broju javnih ustanova, organizacija, klubova, privrednih subjekata, parkova i slično...
Kao krunu u procesu osamostaljivanja učenika organizovala sam „Noć u školi“ (učenici su prespavali u školi u sklopu različitih organizovanih aktivnosti).
Sve realizovane aktivnosti imale su jedan zajednički cilj- kod djece razviti sposobnost snalaženja i samostalnog djelovanja u novim, nepoznatim situacijama.

Priprema: Samostalno dijete od glave do pete

Preuzmi pripremu
24 Jula, 2018


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku