Aleksandra Vujmilović

Diplomirani pedagog

Ekspertize:

Pedagoška uvjerenja:

Moto koji me vodi u mom pedagoškom radu je da djeca ne mogu da čekaju bolja vremena i bolje uslove, oni su sada djeca i mi im trebamo pomoći da razviju svoje kapacitete noseći sa sobom što više sposobnosti i kompetencija koje su stekli u vrtiću, a koje će biti temelj za njihov razvoj tokom cijelog života. Moje težnje , kao pedagoga, usmjenrene su na posmatranje i zapažanje prakse kao i osmišljavanje načina i mogućnosti da je bar z akorak svi zajedno profesionalno obogatimo i unaprijedimo. U tome mi puno pomažu seminari i edukacije, čije sadržaje , zajedno sa djecom, vaspitačima i roditeljima primjenjujem u procesu v/o rada. Istražujući praksu stalno pronalazimo ono što možemo i trebamo mijenjati. Htjeli mi to priznati ili ne, spontana zapažanja, nedoumice, zaključci i izjave djece kao njihov pravi prirodni proces učenja ostaju prečesto nezabilježeni i sporedni dio v/o rada jer se intenzivnije bavimo praćenjem reprodukcije naših informacija koje prenosimo djeci. Zato se često u planovima i praksi ne pojavljuju ishodi i aktivnosti koje traže i podstiču više nivoe kognitivnih procesa kod jdece. Upravo mi je upoznavanje sa STEM pristupom omogućilo da zajedno sa djecom i vaspitačima učimo nešto novo i vjerujemo u mogućnost promjene metoda rada sa djecom. Uzajamnom motivacijom i razgovorima djece i nas odraslih, posmatranjem i zapažanjem djece, nastajale su nove ideje, a praktičnim i kreativnim radom stvarali smo sredstva, aktivnosti, radionice i akcije koje nas kao profesionalce drže budnima i omogućuju da zajedno sa djecom slavimo učenje.

Kratki opis prakse:

Primjenu STEM pristupa u v/o radu započeli smo ispitivanjem dječijih interesovanja (intervjuisanjem djece), izborom ishoda na osnovu čega su nastale teme: Životinjski svijet ;Svemir i;Saobraćaj ;. Ključne aktivnosti djece bile su vezane za istraživanje – posmatranje, prikupljanje i predstavljanje podataka, a kojima smo povezali matematiku, prirodne nauke i tehnologiju. Završna aktivnost i bitan aspekt ovog pristupa, bilo je sumiranje dostignuća ishoda projekta. Stem pristupom u v/o radu djeca su razvijala naučne vještine: posmatranej ( upotreba čula); upoređivanje(mjerenje, brojanje); klasifikovanje (grupisanje, sortiranje); mjerenje (procjenjivanje od oka, korištenje nekonvencijalnih i konvencijalnih mjera); predstavljanje podataka ( u formi ček-liste; tabele, grafkikona, crtež, mape); i definisali hipoteze, predpostavke i vjerovatnoće. Koristili su kolekciju osmišljenih didaktičkih sredstava: Zavrti skup,; Šarena kocka skupovi, Zavrti spiner - sabiranje, Grafikoni Tabele za bilježenje Matematičke zavrzlame; Gradimo naš grad -mjerenja, podaci, Putujemo svijetom; – crtnje putanja, Hobotnica, Mašina za sabiranje i sl. Didaktičko okruženje definisali smo kroz, metemat.-saznajno- istraživačke centre, centre uloga i saobraćajni centar.Roditeqi su kroz radionicu 1+1=3 kontinuiranim učešćem u istraživačkim zadacima krzo radionicu Slavimo učenje uvidjeli dječija dostignuća. Tokom projekta posjetili smo centar Robokids i upšoznali djecu sa osnovama programiranja i robotike. Djeca su uz pomoć mapa (koje su sami pisali) i robota, uz korištenje tableta, putovali po karti svijeta. Vaspitači su obogatili metode rada sa djecom, strategije posmatranja, djece i svoga rada ( kroz formativno pračenje djece i taksonomsk tabelu ishoda učenja) i uvidjeli da su intenzivnije podsticali viši stepen kognitivnih procesa (analiziraju, procjenjuju, kreiraju). Rezultati primjene STEM pristupa pokazuju koliko su važne edukacije, ishodi učenja koji planiramo, aktivnosti i metodički pristupi koje primjenjujemo u radu sa djecom, a koje ćemo nastaviti implementirati planirawem i relaizacijom v/o rada. STEM pristup omogućio je svima nama da se ozbiljno igramo matematikom jer je 1+1=3.

Priprema: PROJEKAT SLAVIMO UČENJE

20 Avgusta, 2019


The contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku