PROCJENA ONLINE NASTAVE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 OD STRANE RODITELJA, UČENIKA I NASTAVNIKA U BIH


SAŽETAK
GLAS UČENIKA, RODITELJA I NASTAVNIKA JE VAŽAN!

U periodu od aprila do augusta 2020. godine, preko 10.000 roditelja i učenika, te preko 1000 nastavnika se odazvalo na naš poziv i pristupilo popunjavanju online upitnika dajući svoju perspektivu i procjenu efikasnosti kvaliteta organizacije i realizacije različith formi i modela online nastave širom BiH. Prevashodna namjena ovog istraživanja i prezentiranih rezultata je da doprinese dijalogu vezanom za unapređenje kvaliteta odgoja i obrazovanja i omogući da se glas roditelja, djece i nastavnika čuje i uzme u obzir prilikom donošenja odluka i planiranja narednih aktivnosti.

Ukratko, rezultati ovog istraživanja šalju nekoliko veoma jasnih poruka. Kao prvo, i roditelji i učenici izuzetno cijene sav trud i napor koji su u realizaciju online nastave uložili nastavnici, a njih više od 80% smatra da su nastavnici podnijeli najveći teret. Mada napominju da kvalitet rada nastavnika nije bio ujednačen, preko 70% ispitanika naglašava da su djeca od nastavnika dobijala redovne povratne informacije o učenju i napretku, a nešto više od polovine ispitanika iz obje grupe osjećaju da su nastavnici brinuli o svojim učenicima i hrabrili ih (54,2%), te da su se jako trudili da roditeljima olakšaju rad sa djecom (57,7%). Ovi nalazi su podržani rezultatima dobivenim na uzorku nastavnika gdje je 90,8% nastavnika izvijestilo da učenicima redovno šalju povratne informacije o radu, a 85,8% nastavnika smatra da pažnju posvećuju brizi o tome kako se učenici osjećaju, te da ih hrabre. U prilog tome govore i podaci da je generalna ocjena online nastave, koja se kretala između 3,40 i 3,90 (na skali od 1 – 5), u najvećoj mjeri ovisila o prilikama da djeca uspostave kontakt sa nastavnicima, dobiju dodatne upute i informacije, imaju osjećaj da neko o njima brine, te kada su mogli samostalno da rješavaju postavljene zadatke i obaveze. Faktori poput platformi i korištenih aplikacija, načina komunikacije, trajanja nastave i sl. u mnogo manjoj mjeri su utjecali na ovu ocjenu od faktora koji su povezani sa odnosima i komunikacijom između djece i nastavnika. Ujedno, i nastavnici su online nastavu ocijenili kao dobru (M=2,93).

Da roditeljima nije bilo ni malo lako tokom online nastave govori i podatak da 77% njih smatra da se od roditelja previše očekivalo, i da nisu svi bili u stanju ili mogućnosti da uvijek pruže potrebnu podršku djeci. Prilagodba na online nastavu nije bila ni malo laka i za nastavnike, pri čemu 71,4% nastavnika smatra da moraju biti stalno dostupni učenicima i roditeljima, dok 62,3% nastavnika smatra da im online nastava oduzima previše vremena. Većina nastavnika ističe da tokom online nastave nisu dobili podršku od strane nevladinih organizacija (76%) i obrazovnih vlasti (57,8%). S druge strane, nastavnici su uglavnom dobili podršku od strane direktora/ice i stručne službe (46,8%) i od strane kolektiva (42,1%). Mnoštvo prepreka i poteškoća odnosile su se i na pristup tehnologiji i internet konekciji, koja je navedena i kao jedan od najdominantnijih problema. Naime, manje od polovine djece su imala puni pristup adekvatnim uređajima, dok je značajan broj njih dijelio uređaje sa ukućanima, koristilo samo mobilni telefon ili čekao da se roditelji vrate sa posla kako bi imtelefon bio dostupan. Ne smijemo zaboraviti ni onu djecu i porodice kojima je pristup bio potpuno onemogućen, a koji nisu ni mogli bi dio ovog istraživanja. Najznačajnije poteškoće s kojima su se nastavnici suočavali tokom online nastave su nemogućnost direktne komunikacije s učenicima, vođenje dvostruke dokumentacije, nemogućnost da se svim učenicima pojasni gradivo.

Ipak, oko 50% roditelja i učenika smatra da su djeca napredovala i stekla mnogobrojna znanja i vještine i tokom online nastave, te da su ulagala mnogo truda i vremena u učenje. Također, 54,9% nastavnika donekle smatra da su djeca napredovala u znanju i vještinama. Blizina kraja školske godine vjerovatno je uticala i na to da oko 79% djece, a 60% roditelja smatra da su ocjene jako važne, ali tek njih 50% i da su mjerilo stvarnog znanja učenika. Zatim, 57,2% nastavnika donekle smatra da su ocjene učenika stvarno mjerilo njihovog znanja. Ne smijemo zanemariti podatak da su online nastava, ocjene i druge poteškoće vezane za školovanje djece ipak bili pod uticajem zabrinutosti za život i zdravlje ukućana (81%), zabrinutosti za fizičko i mentalno zdravlje djece uslovljeno socijalnom ali i fizičkom izolacijom od vršnjaka (62,4%), te brigom za budućnost cijele porodice (40%). Nadalje,  najistaknutiji razlozi zabrinutosti na uzorku nastavnika su zdravlje porodice (71,6%), nedostatak socijalnih kontakata (64,2%) i zabrinutost da učenici neće naučiti sve što trebaju (55,9%).
Sa druge strane, 77,5% učenika smatra da su tokom ovakvog načina rada bili opušteniji, a 52,9% njih da su se osjećali slobodnije, što otvara druga važna pitanja vezana ne samo za prednosti
online nastave nego i za faktore koji u redovnoj nastavi izazivaju stres ili pritisak na djecu. Ovi nalazi su podržani mišljenjem nastavnika da su glavne prednosti online nastave za učenike to što su učenici opušteniji (64,1%) i slobodniji (56,8%). Visok postotak nastavnika ističe i da neki učenici bolje napreduju u online nego u redovnoj nastavi (43,1%).

Za neke učenike ovakav način rada je bio zanimljivije prezentiran (27%) i smatraju da su bolje razumjeli gradivo (11%) što se sigurno može pripisati trudu i kreativnosti pojedinih nastavnika, ali i sklonosti djece da koriste savremene IKT alate. S druge strane, samo 1,3% je izvijestilo o tome da učenici tokom online nastave bolje razumiju gradivo.
Kada su u pitanju mišljenja nastavnika o prednosti online nastave za nastavnike, više od polovine njih ističe da se prednosti online nastave očituju u učenju novih načina korištenja IKT alata (62,6%), te posjedovanju baze resursa koja se može i kasnije koristiti (53,4%). U konačnici, nastavnici ističu potrebu za prilagođavanjem NPP-a potrebama online nastave (53,5%) i dodatnom obukom za učenike u korištenju IKT-a (47,2%).

CJELOKUPNO ISTRAŽIVANJE MOŽETE PREUZETI NA OVOM LINKU.

23 Oktobra, 2020

0 responses on "PROCJENA ONLINE NASTAVE TOKOM PANDEMIJE COVID-19 OD STRANE RODITELJA, UČENIKA I NASTAVNIKA U BIH"

Leave a MessageThe contents of this website and documents do not reflect the opinion of the US Agency for International Development (USAID) or the US Government.

Sadržaj ove web stranice i dokumenata ne odražava mišljenje Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

Centar za obrazovne incijative
Step by Step
Kralja Tvrtka 1, 71 000 Sarajevo
Tel. +387 33 66 76 73
Fax. +387 33 26 79 90
E-mail. office@coi-stepbystep.ba
www.sbs.ba

top
Powered by DOC.ba. Copyright © 2018 Centar za obrazovne incijative Step by Step
Idi na alatnu traku